omaha poker, Omaha Poker

Omaha Poker

Omaha poker is an exciting game derived from Texas Hold’em. Each player is dealt four private cards (‘hole cards’) which belong only to that player. Five community cards are dealt face-up on the ‘board’. In Omaha games, all players use chính xác ba trong số các lá bài chung cùng với chính xác hai trong số các lá bài riêng của họ để tạo thành hand bài poker năm lá tốt nhất. Không hơn không kém. Theo dõi link này để xem thứ hạng bài Poker.

Types of Omaha Poker Games

 • Pot Limit Omaha Poker – A player can bet what is in the pot (i.e. $100 into a $100 pot). This is the most popular form of Omaha Poker.
 • No Limit Omaha Poker - Người chơi có thể đặt cược bất kỳ số tiền nào, có thể lên đến tất cả các chip của họ.
 • Fixed Limit Omaha Poker – There is a specific betting limit applied in each game and on each round of betting.

Below is a general explanation on how to play Omaha poker. The basic rules for all Omaha variants are the same, with the exception of the different betting structures between them. More details on these different betting structures follow.

 

How to Play Omaha Poker:

 

Basic Strategies

In Pot Limit and No Limit Omaha games, the games are referred to by the size of their blinds (for example, a $1/$2 Omaha game has a small blind of $1 and a big blind of $2).
Betting then commences from the player to the left of the big blind.

In Fixed Limit Omaha games, the big blind is the same as the small bet, and the small blind is typically half of the size of the big blind, but may be larger depending on the stakes. For example, in a $2/$4 Limit game the small blind is $1 and the big blind is $2. In a $15/$30 Limit game, the small blind is $10 and the big blind is $15.

Now, each player is dealt their four hole cards. Betting action proceeds clockwise around the table, starting with the player ‘under the gun’ (immediately clockwise from the big blind).

Pre-Flop (Vòng đặt cược đầu tiên)

After seeing his or her hole cards, each player now has the option to play his or her hand by calling or raising the big blind. The action begins to the left of the big blind, which is considered a ‘live’ bet on this round. That player has the option to fold, call or raise. For example, if the big blind was $2, it would cost $2 to call, or at least $4 to raise. Action then proceeds clockwise around the table.

Lưu ý: The betting structure varies with different variations of the game. Explanations of the betting action in Limit Omaha, No Limit Omaha, and Pot Limit Omaha can be found below.

Cược tiếp tục trong mỗi vòng cược cho đến khi tất cả những người chơi đang hoạt động (chưa fold bài) đã đặt cược bằng nhau vào tiền cược.

The Flop (Vòng chia 3 lá bài đầu tiên)

After the first round of betting is complete, the ‘flop’ is dealt face-up on the board. The flop is the first three community cards available to all active players. Play begins with the active player immediately clockwise from the button. Another round of betting ensues. In Fixed Limit Omaha, all bets and raises occur in increments of the small bet (for example, $2 in a $2/$4 game).

The Turn (Vòng chia lá thứ 4)

When betting action is completed for the flop round, the ‘turn’ is dealt face-up on the board. The turn is the fourth community card in an Omaha game. Play begins with the active player immediately clockwise from the button. Another round of betting ensues. In Fixed Limit Omaha, bets and raises on the turn are in increments of the big bet (for example, $4 in a $2/$4 game).

The River (Vòng chia lá bài thứ 5)

When betting action is completed for the turn round, the ‘river’ is dealt face-up on the board. The river is the fifth and final community card in Omaha poker. The final round of betting begins with the active player immediately clockwise from the button.

The Showdown - Thời điểm kết thúc ván bài

If there is more than one remaining player when the final betting round is complete, the last person to bet or raise shows their cards, unless there was no bet on the final round in which case the player immediately clockwise from the button shows their cards first. The player with the best five-card hand wins the pot. Remember: in Omaha, players must use two and only two of their four hole cards in combination with exactly three of the cards from the board. In the event of identical hands, the pot will be equally divided between the players with the best hands.

After the pot is awarded, a new Omaha poker game is ready to be played. The button now moves clockwise to the next player.

Pot Limit, No Limit, Fixed Limit Omaha

Omaha rules remain the same for Fixed Limit, No Limit and Pot Limit poker games, with a few exceptions:

 • Pot Limit OmahaThe minimum bet in Pot Limit Omaha is the same as the size of the big blind, but players can always bet up to the size of the pot.

  Mức raise tối thiểu: Số tiền raise tối thiểu phải bằng số tiền đặt cược trước đó hoặc mức tăng trong cùng một vòng. Ví dụ: nếu người chơi đầu tiên đặt cược 5 đô la thì người chơi thứ hai phải raise tối thiểu 5 đô la (tổng số tiền đặt cược là 10 đô la).

  Raise tối đa: “Kích thước” của tiền cược, được xác định bằng tổng số tiền cược đang hoạt động, cộng với tất cả các cược trên bàn, cộng với số tiền mà người chơi chủ động phải call trước khi raise.

  Ví dụ: Nếu kích thước của tiền cược là 100 đô la và không có hành động nào trước đó trong một vòng cược cụ thể, người chơi có thể đặt cược tối đa là 100 đô la. Sau lần đặt cược đó, hành động chuyển sang người chơi tiếp theo theo chiều kim đồng hồ. Người chơi đó có thể fold, call 100 đô la hoặc raise bất kỳ số tiền nào từ mức tối thiểu (thêm 100 đô la) đến mức tối đa. Đặt cược tối đa trong trường hợp này là 400 đô la - người chơi đầu tiên sẽ gọi 100 đô la, nâng quy mô tiền cược lên 300 đô la, và sau đó tăng thêm 300 đô la nữa, đặt cược tổng cộng là 400 đô la.

  In Pot Limit Omaha, there is no ‘cap’ on the number of raises allowed.

 • No Limit OmahaThe minimum bet in No Limit Omaha is the same as the size of the big blind, but players can always bet as much more as they want, up to all of their chips.

  Minimum raise: In No Limit Omaha, the raise amount must be at least as much as the previous bet or raise in the same round. As an example, if the first player to act bets $5 then the second player must raise a minimum of $5 (total bet of $10).

  Mức raise tối đa: “Kích thước” của chồng chip (các chip của bạn trên bàn).

  In No Limit Omaha, there is no ‘cap’ on the number of raises allowed.

 • Fixed Limit OmahaBetting in Fixed Limit Omaha is in pre-determined, structured amounts. Pre-flop and on the flop, all bets and raises are of the same amount as the big blind. On the turn and the river, the size of all bets and raises doubles. In Limit Omaha, up to four bets are allowed per player during each betting round. This includes a (1) bet, (2) raise, (3) re-raise, and (4) cap (final raise).

 

Chi tiết liên quan:

Poker Hand

Thứ hạng cao

Tìm hiểu về các sự khác nhau giữa các hand bài trong Texas Hold'em, Omaha và các trò chơi khác.

Xem thứ tự hand bài Poker

Từ điển Poker

Từ điển Poker

Từ điển Poker sẽ là nguồn tham khảo hữu ích về các biệt ngữ và ngôn ngữ Poker.

Xem Từ điển

Real Money

Chơi bằng tiền thật

Gửi tiền của bạn và bắt đầu chơi tại SupremeKing. Gửi tiền nhanh chóng và an toàn.

Cách gửi và rút tiền